Obchodní podminky

Obchodní společnosti

Centrální protikorupční linka s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 19260610
Spisová značka:
C 133749 vedená u Krajského soudu v Brně

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.a. Tyto obchodní podmínky (dále jen „op,) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „oz“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností SOLVENCY
check s.r.o., se sídlem Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:
17617278, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 373967 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen
„uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování
služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na
internetové adrese
vypiszregistru.cz a vypiszregistrudluzniku.cz (dále jen „web“).

1.b. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.
1.c. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce.
1.d. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají
předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává
nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
2.a. Službou se rozumí úplatné zprostředkování informací o exekučních řízeních
(blíže specifikovaných uživatelem na webové stránce):
2.b. z veřejného seznamu - centrální evidence exekucí, který je veden, provozován a
spravován
Exekutorskou komorou České republiky dle ustanovení § 125 zákona č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.
329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„centrální evidence exekucí“). Centrální evidence exekucí ČR
neobsahuje mimo jiné údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy,
orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami;
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním
údajů ve formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli
kliknutím na tlačítko „Zkontrolovat“ (dále jen „objednávka“). Ustanovení § 1732 odst.
2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.a. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
3.b. Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek
považovány za správné.
3.c. Skutečnost, že došlo k doručení objednávky poskytovateli, poskytovatel uživateli
bez zbytečného odkladu potvrdí, a to zpřístupněním rozhraní platební systému třetí
osoby uživateli.
3.d. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli a uhrazení zálohy na
odměnu poskytovatele uživatelem prostřednictvím platebního systému třetí osoby
poskytovatel objednávku akceptuje faktickým právním jednáním, a to poskytnutím
služby (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o
poskytování služeb uzavřena. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.f obchodních
podmínek.
3.e. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle
smlouvy o poskytování služeb a své závazky ze smlouvy o poskytování služeb splnit
v okamžiku jejího uzavření, a to tedy i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení
od smlouvy o poskytování služeb. Uživatel bere na vědomí, že vyslovením souhlasu
podle předchozí věty ztrácí po úplném poskytnutí služby (splnění služby
poskytovatelem) právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
3.f. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o
poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem
porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
3.g. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např.
náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od
základní sazby.
4. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
4.a. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživateli poskytne
službu, přičemž uživatel se smlouvou o poskytování služby zavazuje, že
poskytovateli za poskytnutí služby uhradí odměnu dle čl. 6 obchodních podmínek.
Služba bude poskytovatelem poskytnuta bez zbytečného odkladu po připsání
odměny za poskytnutí na účet poskytovatele.
5. PODMÍNKY SLUŽBY
5.a. Uživatel bere na vědomí, že informace zprostředkované v rámci služby mají
pouze informativní charakter, nemají podobu úřední listiny a jsou aktuální pouze k
okamžiku jejich vyžádání poskytovatelem v centrální evidenci exekucí.
5.b. Uživatel bere na vědomí rozsah informací evidovaných v centrální evidenci
exekucí. Uživatel bere na vědomí, že informace evidované v centrální evidenci
exekucí nemusí být kompletní a aktuální.
5.c. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání
potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob, zejména na straně
Exekutorské komory České republiky. Službu
tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v
dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným
třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
5.d. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení,
přerušení nebo snížení kvality služby.
5.e. Informace o existenci záznamu z dalších registrů, jsou záznamy čistě
informativní, obsah dat je negarantovaný, protože jsou poskytovány bezplatně, jako
doplňující informace k podpůrnému vyhodnocování rizik.
6. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Poskytovateli náleží odměna:
6.a. za zprostředkování informací z centrální evidence exekucí ČR ohledně jednoho
subjektu ve výši uvedenou dle ceníku, který je přístupný u odsouhlasení objednávky.
6.b. za každé zprostředkování informací z centrální evidence exekucí ČR ohledně
jednotlivého exekučního řízení vůči subjektu dle čl. 6.1.1 obchodních podmínek, a to
ve výši dle ceníku při odsouhlasení objednávky za informace ke každému takovému
jednotlivému exekuční řízení;
6.c. Odměna poskytovatele je splatná vždy předem a bezhotovostně, a to
prostřednictvím platebního systému třetí osoby.
6.d. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb
prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb uživateli daňový doklad -
fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví poskytovatel uživateli po připsání odměny
poskytovatele na účet poskytovatele či jej zašle v elektronické podobě na adresu
uživatele uvedenou v objednávce (dále jen „adresa uživatele“).
6.f. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všechny ceny
(odměny poskytovatele) jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Uživatel, který
je podnikatelem se sídlem ve Slovenské republice, který není plátcem DPH, bere na
vědomí, že je povinen se zaregistrovat k DPH.
6.g. Možnost čerpání služby uživatelem bude vždy odloženo až do okamžiku, kdy je
částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele, nebo není
zpracována poskytovatelem.
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.a. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou
chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či
užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či
uživatelem poskytovatel.
7.b. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.
7.c. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel
prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese. Informaci o vyřízení
stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.
7.d. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování
služeb je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000
20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování
služeb.
7.e. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-
line).[JA1]
7.f. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
8. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
8.a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady
služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména
ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku, jež zní následovně.
8.b. Ustanovení § 1914 občanského zákoníku stanoví: „Kdo plní za úplatu jinému, je
zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné
použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.“
8.c. Ustanovení § 1916 občanského zákoníku stanoví: „Dlužník plní vadně, zejména
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b)
neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle
nevyskytují, c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá
žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc
neoprávněně jako svoji. K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný
rozsah svých povinností z vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem
svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.“
8.d. Ustanovení § 1920 občanského zákoníku stanoví: „Předmět plnění má právní
vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení
nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez
zbytečného odkladu zciziteli. Kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém ví, že
zciziteli nepatří nebo že zcizitel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této
vady.“
8.e. Ustanovení § 1921 občanského zákoníku stanoví: „Nabyvatel může právo z
vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté,
kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo
oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí
předmětu plnění. Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez
zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit,
nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Nevytkl-li nabyvatel
vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To
neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo
musel vědět.“
8.f. Ustanovení § 1922 občanského zákoníku stanoví: „ Jakmile nabyvatel zjistí vadu,
oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej
podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být
přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po
upozornění zcizitele bez prodlení prodat. Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně,
neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po
kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.“
8.g. Ustanovení § 1923 občanského zákoníku stanoví: „Je-li vada odstranitelná,
může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo
přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat,
může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z
ceny.“
8.h. Ustanovení § 1924 občanského zákoníku stanoví: „Kdo má právo podle § 1923,
náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je
třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na
náhradu nebylo uplatněno včas.“
8.i. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za
vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou
poštou na kontaktní adrese (čl. 13.7).
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
0,9.a. V případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační
povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) prostřednictvím zvláštního dokumentu
označeného jako informace o zpracování osobních údajů.
10. SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.a. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany
poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na
adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení
třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími
osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele. Svou informační
povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.b. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení
uživatel plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
11.a. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.
11.b. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o
poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných
právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o
poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto
článku je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li
smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této
výpovědi.
11.c. Uživatel bere na vědomí, že pokud došlo k úplnému splnění služeb
poskytovatelem dle smlouvy o poskytování služeb, nemůže uživatel od smlouvy o
poskytování služeb odstoupit (čl. 3.f). V případě, že zatím nedošlo k splnění služeb
poskytovatelem, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o
poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření.
11.d. Také v případě, že poskytovatel neposkytne uživateli službu do osmačtyřiceti
hodin od připsání odměny poskytovatele za službu na účet poskytovatele, může
uživatel od smlouvy o poskytování
služeb odstoupit. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.3 obchodních podmínek.
12. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
12.a. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání
souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně
doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu
uživatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
12.b. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem
jejího přijetí na server příchozí pošty.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.a. Vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený
smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména občanským
zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem,
zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze
dne 17. Června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.b. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
13.c. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb
postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
13.d. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
13.e. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována
poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
13.f. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické
pošty info@centralniprotikorupcnilinka.cz
V Brně dne 13. 05. 2023
Centrální protikorupční linka s.r.o.
Upozornění: Adresa pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem,
výpověď musí
být písemně a podpis musí být ověřen. Odstoupení je potvrzeno ukončeným
přístupem do administrace a odstupující berte na vědomí, že nebude písemně
vyrozuměn o akceptování
odstoupení od smlouvy a s tímto krokem souhlasí.
Poskytování služeb lze také ukončit ukončením svého elektronického účtu ve
webovém systému.
Adresa pro zaslání výpovědi.
Adresát (poskytovatel):
Centrální protikorupční linka s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 19260610
Spisová značka:
C 133749 vedená u Krajského soudu v Brně